ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

                                 ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา/ ปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  "NEW"
                             แบบบันทึกมอบหมายงาน วันที่ 26-27 ก.ค.2560  " NEW"
                                แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
"NEW"
                                
 แบบฟอร์มโครงการ
                                 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
                               
แบบสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2559 "New"
                                 แบบฟอร์มสมัครขอใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
                                
 ตัวอย่างหน้าปกเอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                               
 แบบฟอร์ม Student Care
                                
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปี ๕๙

                                แบบฟอร์มลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                                 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) ครู ปี 2559 "NEW"
 
                               

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.