ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

                            เผยแพร่ผลงาน นายการุณ ชูช่วย

                            เผยแพร่ผลงาน นางสาวจงดี  ศรีอินทร์  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      /     แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวจงดี  ศรีอินทร์   

                            เผยแพร่ผลงาน นางประนอม  คงหนู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                            เผยแพร่ผลงาน นางพรทิพย์  เสาวโค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย