ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

                            เผยแพร่ผลงาน นายการุณ ชูช่วย

                            เผยแพร่ผลงาน นางประนอม  คงหนู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                            เผยแพร่ผลงาน นางพรทิพย์  เสาวโค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                           เผยแพร่ผลงาน นายภานุวัฒน์ ปะรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหน่วยพื้นฐานของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1