ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

                             เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

                          - ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น

                          - มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย

                          - ผลการจัดทำ SWOT โรงเรียน

                          - แบบฟอร์มการดำเนินงานตามแผน

                          - แบบฟอร์มโครงการ