ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

    ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2563

                          

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ตารางสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน