ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง              โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ไทย               
                      
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมือง Visakhapatnam ประเทศ อินเดีย

googlefackbooktwitteryoutube


February 19, 2014

 

          » โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ “โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

          » จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ โดยวิธีตกลงราคา (สำหรับโรงเรียนในฝัน) คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                  

 

           » การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาลัย ระยะที่ ๒"(โครงการ วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดรับสมัครวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.tsu.ac.th/sci/ หรือ  http://scius.most.go.th )


                               


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.