ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 

googlefackbooktwitteryoutube


February 19, 2014

 

 


เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้/เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงาน

สามารถ Download แบบฟอร์มสารสนเทศได้ดังนี้


                     » สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

                    » สารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ

                    » สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ

                    » สารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

                    » สารสนเทศกลุ่มบริหารบุคคล

                       » สารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 

ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย (SESA)

 

คู่มือการลงทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลระบบ SESA

 

 

               

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร  
 
       

 


                            

                      

 

 

                     » ส่วนหน้าแผนการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการประกันภัย

                     » รายงานผลการดำเนินงานโครงการ   บูรณาการการเรียนการสอนประกันภัยในโรงเรียน

 

                 » บทความ

                     - สอนอย่างไรให้นักเรียนไม่ติด 0  ร  มส.

                            - แบบสอบถามลักษณะของครูที่นักเรียนต้องการ และไม่ต้องการของนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

                               - นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ 3PC MODEL 

                               - การบริหารงานวิชาการ

                               - การบริหารงานงบประมาณ   

 ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน

 

     

 

    

   

   

   

  

  

   

     

    

   

   

     


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail :  papayompit@pyk.ac.th โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.