ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสอน ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสอน ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสอน วิชาเอกคหกรรม
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายพิทักษ์เดช ชุมไชโย ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ปีการศึกษา 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการและการเข้าศึกษาต่อ เรื่อง โครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม