วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


พันธกิจ


    1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐาน
        ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ
    3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล
    4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  และมีความสุข 
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง